Series

Series Game được hiểu là nhiều phiên bản của một dòng game nào đó. Ví dụ Final Fantasy là một Series game J-RPG của Square Enix gồm hàng chục phiên bản. Từ phiên bản Final Fantasy I năm 1987 cho đến phiên bản mới nhất Final Fantasy XV năm 2016. Mỗi phiên bản lại có nhiều phiên bản con khác nhau trên các hệ máy khác.


Xem thêm